ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

Library & Reading Activities

กิจกรรมของเรา

สัปดาห์ห้องสมุดและวิทยาศาสตร์ 2565

31-08-65

ผลการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและวิทยาศาสตร์

15-09-65

สัปดาห์ห้องสมุดและวิทยาศาสตร์

15-08-65

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 2565

06-06-65

รางวัลสุดยอดนักอ่านแห่งปี 2564

31-03-65

รางวัลสุดยอดนักอ่านแห่งปี 2563

19-03-64

รางวัลสุดยอดนักอ่านแห่งปี 2562

24-02-63

สัปดาห์ห้องสมุด และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562

19-08-62

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 2562

04-06-62

รางวัลสุดยอดนักอ่านแห่งปี 2561

27-02-62

สัปดาห์ห้องสมุดและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561

14-08-61

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 2561

04-06-61

ข้อมูลทั่วไป

ห้องสมุดสุพรพัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา

ที่ตั้ง ห้องสมุดสุพรพัฒน์ ตั้งอยู่ชั้นล่าง อาคาร 1 (อาคารไม้) มีขนาด 6 ห้องเรียน เนื้อที่ 8.6 x 26.3 ตารางเมตร

บุคลากรห้องสมุด

นางสาวน้ำผึ้ง รักชื่น ครูบรรณารักษ์ห้องสมุด

นางชารินี เปลาเล เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ข้อปฏิบัติและมารยาทในการเข้าใช้บริการห้องสมุด

 1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

 2. ใช้บัตรประจำตัวนักเรียนทุกครั้งในการเข้าใช้บริการห้องสมุด

 3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

 4. ไม่นำขนม อาหาร และเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด

 5. ไม่ฉีกหนังสือ และนำหนังสือออกนอกห้องสมุดโดยไม่ผ่านการยืม หรือไม่ได้รับอนุญาต

 6. ถอดรองเท้า และวางรองเท้าให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสมุด

การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด

 1. บัตรสมาชิกห้องสมุด จะใช้บัตรประจำตัวนักเรียน โดยธุรการจะเป็นฝ่ายออกบัตรให้

 2. การทำบัตรใหม่ หรือกรณีบัตรสูญหาย ให้นักเรียน แจ้งชื่อ-สกุล ที่ห้องธุรการ โดยเสียค่าทำบัตร 80 บาท

 3. บัตรประจำตัวนักเรียนนำมาใช้สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องสมุด และสิทธิ์ในการยืม-คืนหนังสือ

ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการและยืมหนังสือห้องสมุด

 1. ครูและบุคลากร

 2. นักเรียนปัจจุบัน

 3. ผู้ปกครองปัจจุบัน

เวลาเปิดทำการห้องสมุด

สำหรับนักเรียน

ระดับอนุบาล

 • คุณครูประจำชั้นนำนักเรียนเข้าใช้บริการเป็นห้องเรียน โดยจองตารางเข้าใช้บริการได้ ทุกวันจันทร์-ศุกร์

 • ผู้ปกครอง สามารถนำนักเรียนเข้าใช้บริการอ่านหนังสือได้ ในช่วงเย็น เวลา 15.30-17.00 น.

ป.1 - ป.2

เปิดบริการเฉพาะวันจันทร์, พุธ, ศุกร์

 • เช้า 7.30-8.00 น.

 • กลางวัน 11.30-12.20 น.

 • เย็น 16.00-17.00 น.

เวลาในการยืม-คืนหนังสือ

 • เช้า 7.30-8.00 น.

 • เย็น 15.30-17.00 น.

ป.3 - ป.6

เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์

 • เช้า 7.30 -8.00 น.

 • กลางวัน 11.30-12.20 น.

 • เย็น 16.00-17.00 น.

เวลาในการยืม-คืนหนังสือ

 • เช้า 7.30-8.00 น.

 • กลางวัน 11.30-12.20 น.

สำหรับครู

 1. ครูสามารถนำนักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดเป็นหมู่คณะ/ห้องเรียน ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ โดยจองตารางการเข้าใช้บริการล่วงหน้า 1 วัน

 2. ครูสามารถเข้าใช้บริการการค้นคว้าด้วยตนเอง และอ่านหนังสือ ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงเวลาพักกลางวัน หรือช่วงเวลาที่ว่างจากการสอน

สำหรับผู้ปกครอง

วัน-เวลาเปิดบริการ

 • จันทร์-ศุกร์

 • เช้า 7.30-8.00 น.

 • เย็น 15.30-17.00 น.

ระเบียบการยืม-คืนหนังสือ

สำหรับนักเรียน

ระดับอนุบาล

 1. ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ยืมหนังสือให้นักเรียนเท่านั้น โดยใช้บัตรประจำตัวนักเรียนทุกครั้งในการยืม-คืน

 2. ยืมหนังสือได้ครั้งละ 2 เล่ม นาน 7 วัน

 3. กรณีคืนหนังสือไม่ตรงกำหนด จะถูกปรับวันละ 1 บาท

 4. กรณีทำหนังสือหายหรือชำรุด ต้องเสียค่าปรับเท่ากับราคาหนังสือ

 5. อนุญาตให้ยืมได้เฉพาะหนังสือนิทาน

ป.1 - ป.2

 1. ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ยืมหนังสือให้นักเรียนเท่านั้น โดยใช้บัตรประจำตัวนักเรียนทุกครั้งในการยืม-คืน

 2. ยืมหนังสือได้ครั้งละ 2 เล่ม นาน 7 วัน

 3. กรณีคืนหนังสือไม่ตรงกำหนด จะถูกปรับวันละ 1 บาท

 4. กรณีทำหนังสือหายหรือชำรุด ต้องเสียค่าปรับเท่ากับราคาหนังสือ

 5. อนุญาตให้ยืมได้เฉพาะหนังสือนิทาน และหนังสือทั่วไป ตามหมวด 000-900

ป.3 - ป.6

 1. นักเรียนยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง โดยใช้บัตรประจำตัวนักเรียนทุกครั้งในการยืม-คืนหนังสือ

 2. ยืมหนังสือได้ครั้งละ 1 เล่มนาน 7 วัน

 3. กรณีคืนหนังสือไม่ตรงกำหนด จะถูกปรับวันละ 1 บาท

 4. กรณีทำหนังสือหายหรือชำรุด ต้องเสียค่าปรับเท่ากับราคาหนังสือ

 5. อนุญาตให้ยืมได้เฉพาะหนังสือทั่วไป ตามหมวด 000-900 หนังสือเรื่องสั้น และนวนิยาย

สำหรับครู

 1. ครูยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง โดยใช้เลขรหัสประจำตัวครูในการยืม-คืนหนังสือ

 2. ยืมหนังสือได้ครั้งละ 5 เล่มนาน 7 วัน

 3. กรณีคืนหนังสือไม่ตรงกำหนด จะถูกปรับวันละ 1 บาท

 4. กรณีทำหนังสือหายหรือชำรุด ต้องเสียค่าปรับเท่ากับราคาหนังสือ

 5. อนุญาตให้ยืมได้เฉพาะหนังสือทั่วไป ตามหมวด 000-900 หนังสือเรื่องสั้น นวนิยาย และหนังสือคู่มือครู

หมายเหตุ ประเภทหนังสือที่ไม่สามารถยืมออกนอกห้องสมุดได้ ได้แก่ หนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสืออ้างอิง

หมวดหมู่หนังสือ

Library Classification

ห้องสมุดได้จัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) โดยแบ่งเป็น 10 หมวดใหญ่ ดังนี้

 • หมวด 000 ความรู้ทั่วไป

 • หมวด 100 ปรัชญา/จิตวิทยา

 • หมวด 200 ศาสนา

 • หมวด 300 สังคมศาสตร์

 • หมวด 400 ภาษาศาสตร์

 • หมวด 500 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

 • หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 • หมวด 700 ศิลปะ นันทนาการ

 • หมวด 800 วรรณคดี วรรณกรรม

 • หมวด 900 ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์

นอกจากนี้ได้แบ่งประเภทหนังสือที่ไม่ได้อยู่ระบบทศนิยมดิวอี้ออกเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้

 • หมวด ค - หนังสือคู่มือครู

 • หมวด บ - หนังสือแบบเรียน

 • หมวด ย - หนังสือนิทาน

 • หมวด รส - หนังสือเรื่องสั้น

 • หมวด นว - หนังสือนวยิยาย

 • หมวด อ - หนังสืออ้างอิง

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของห้องสมุด

ผลงานที่ได้รับรางวัลด้านการส่งเสริมการอ่าน

 • 2540 รางวัลห้องสมุดดีเด่น เขตการศึกษา 5

 • 2542 รางวัลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดีเด่น โครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติ กรมสามัญศึกษาร่วมกับ 7-Eleven

 • 2543 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการค่ายการอ่าน กรมสามัญศึกษาร่วมกับ 7-Eleven

 • 2544 รางวัลห้องสมุดเอกชนดีเด่น เขตการศึกษา 5

 • 2552 รางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม สพป.ราชบุรี 2

 • 2552 รางวัลผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม สพป.ราชบุรี 2 นายธีรภัทร กุโลภาส

 • 2552 รางวัลครูรักการอ่านดีเด่น สพป.ราชบุรีเขต 2 นางสาวน้ำผึ้ง รักชื่น

 • 2552 รางวัลนักเรียนรักการอ่านดีเด่น สพป.ราชบุรีเขต 2 ด.ช.มีนาวัฒน์ ทินมณี

 • 2554 รางวัลครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที 11

 • 2555 รางวัลสุดยอดนักอ่าน 100 อันดับแรกของประเทศ ด.ช.ชนานา ค้าไธสง โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 12

 • 2556 รางวัลสุดยอดนักอ่าน 100 อันดับแรกของประเทศ ด.ช.ญาธิดา เลิศภิรมย์ธรรม โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 13

 • 2557 รางวัลครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 14

 • 2557 รางวัลสุดยอดนักอ่าน 100 อันดับแรกของประเทศ ด.ช.ณัฐดนัย ขมสวัสดิ์ โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 14

 • 2558 รางวัลครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่15

 • 2558 รางวัลสุดยอดนักอ่าน 100 อันดับแรกของประเทศ ด.ช.ณัฐดนัย ขมสวัสดิ์ โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 15

 • 2559 รางวัลครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเด่น ระดับประเทศ โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 16

 • 2559 รางวัลสุดยอดนักอ่าน 100 อันดับแรกของประเทศ ด.ช.ณัฐดนัย ขมสวัสดิ์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ค่ายผู้นำการอ่าน สร้างยอดนักคิด เนรมิตกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 16