การประกันคุณภาพการศึกษา

Quality Assurance

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล (กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561)

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบและแนวทางที่กระทรวงกำหนด  พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้   จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ การประกันคุณภาพการศึกษา อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โรงเรียนดุสิตวิทยา ได้จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามวงจร PDCA  โดยมีเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดสถานศึกษาทุกแห่งเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 5 ปี  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะดำเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

ให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ อันจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เพียงใด รวมทั้งมีจุดอ่อนหรือปัญหาในเรื่องใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การวางแผนและการดำเนินงานระยะต่อไปบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

โรงเรียนดุสิตวิทยาได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่

ทั้งนี้ โรงเรียนดุสิตวิทยาเป็นโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพียงโรงเรียนเดียวในจังหวัดราชบุรี ที่ได้รับผลการประเมินภายนอกระดับคุณภาพดีมาก (ระดับสูงสุด) จากการประเมินครั้ง 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3  ทั้งในระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)  พร้อมทั้งได้รับรางวัลจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในปี พ.ศ. 2558

นอกจากนี้ ในการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2565  โรงเรียนดุสิตวิทยาได้รับผลการประเมินระดับคุณภาพดีเยี่ยม (ระดับสูงสุด)  ทั้งในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินภายนอกทั้ง 4 ครั้ง นับเป็นอีกปัจจัยที่พิสูจน์ว่า โรงเรียนดุสิตวิทยาสามารถรักษาคุณภาพการศึกษาไว้อยู่ในระดับที่น่าภาคภูมิใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา