การประกันคุณภาพการศึกษา

Quality Assurance

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ

  • มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน

      • ระดับปฐมวัย

      • ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2567

  • รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563