หลักสูตรและแนวการจัดการศึกษา

Curriculum & Approaches

ระดับปฐมวัย (อนุบาล)

โรงเรียนดุสิตวิทยาจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยมีแนวทางสำคัญสรุปได้ดังนี้

ตัวอย่างของการนำหลักการและแนวทางดังกล่าวไปใช้จริงในโรงเรียน

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนดุสิตวิทยาจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยมีแนวทางสำคัญสรุปได้ดังนี้