DSWork

DSWork (D-S-Work) คือบริการออนไลน์ที่ช่วยให้ครูและบุคลากร...

  • ค้นหาสื่อและเครื่องมือสำหรับการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

  • จัดการสารสนเทศสำหรับงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ประโยชน์อื่น ๆ ในอนาคต

Jump to: