นวัตกรรมผลงานสร้างสรรค์

Innovation


ตัวอย่างผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เกิดจากกระบวนการบริหารตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมการคิด (Thinking School)

ในช่วงปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2565  โรงเรียนดุสิตวิทยาได้มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโรงเรียนส่งเสริมการคิด (Thinking School) ส่งผลให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานเป็นนวัตกรรมของนักเรียน มีตัวอย่างดังนี้