รางวัลสุดยอดนักอ่านแห่งปี 2564

Reader of the Year 2021

โรงเรียนได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรตามโครงการ Nanmeebooks Reading Club ปีที่ 21 ซึ่งโรงเรียนได้จัดต่อเนื่องกันนานกว่าสองทศวรรษ จนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศมากถึง 4 สมัย โดยในปีการศึกษา 2564 มีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,505 คน ในจำนวนนี้มีครูและนักเรียนที่อ่านผ่านเกณฑ์บรรลุตามเป้าหมายจำนวน 1024 คน คิดเป็นร้อยละ 68.03

ในการมอบเกียรบัตรครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการให้รางวัลเกียรติบัตรสำหรับครูและนักเรียนที่มียอดการอ่านสูงสุด (Reader of the Year) แล้ว ยังมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนทุกคนที่มียอดการอ่านผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้อีกด้วย