ระเบียบการสมัครครูและบุคลากร

ช่องทางการสมัคร

1. สมัครทางอีเมล 

2. สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ โรงเรียนดุสิตวิทยา ในวันและเวลาราชการ

3. สมัครทางไปรษณีย์ โดยกรอกใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารและรูปถ่าย ให้ครบถ้วน มาที่ 

โรงเรียนดุสิตวิทยา

24 ถนนหลังสถานีรถไฟ ตำบลบ้านโป่ง 

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 

(วงเล็บที่มุมซองว่า "สมัครงาน")

หลักฐานการสมัคร