สมัครงาน

Career


รับสมัครครูภาษาอังกฤษ

ระดับประถมศึกษา


Primary English Teacher Wanted


  • ป.ตรี ครุศาสตร์หรืออักษรศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
  • มีทักษะ ICT พื้นฐาน สามารถเรียนรู้การใช้สื่อ ICT ได้
  • สามารถเริ่มงานได้ตั้งแต่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ระเบียบการรับสมัครครู


หลักฐานการสมัคร

  • ใบสมัครงาน (Download)
  • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (นำฉบับจริงมาในวันสัมภาษณ์)
  • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ (ถ้ามี)

วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ โรงเรียนดุสิตวิทยา ในวันและเวลาราชการ

2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยกรอกใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารและรูปถ่าย ให้ครบถ้วน มาที่

โรงเรียนดุสิตวิทยา 24 ถนนหลังสถานีรถไฟ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 (วงเล็บที่มุมซองว่า "สมัครครู")

3. สมัครทางอีเมล โดยสแกนและส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF แล้วส่งมาที่ info@dusitwittaya.ac.th ระบุเรื่อง (subject) ว่า "สมัครครู"


โรงเรียนดุสิตวิทยาตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของครู อันจะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เราจึงให้ความเป็นธรรมในการจัดค่าตอบแทน ทั้งในส่วนอัตราเงินเดือน และสวัสดิการต่าง ๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย ตามความสามารถและศักยภาพของครูแต่ละคน