สัปดาห์ห้องสมุดและสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ห้องสมุดสุพรพัฒน์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2561  เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการสืบค้นและการอ่านจากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รอบตัว   โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในปีการศึกษานี้ได้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”   ในรูปแบบของฐานการเรียนรู้ที่เกิดจากโครงงานต่าง ๆ ได้แก่  ฐานที่ 1 เรียนรู้ศาสตร์พระราชา  ฐานที่ 2 โครงงาน EM มหัศจรรย์  ฐานที่ 3 โครงงานมหัศจรรย์กระดาษสาหลากสี  ฐานที่ 4 โครงงานวงล้อสีรุ้ง  ฐานที่ 5 โครงงานแป้งโดว์ดินมหัศจรรย์  และฐานที่ 6 โครงงานวิตามินซีในน้ำผลไม้

ทางห้องสมุดสุพรพัฒน์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขอขอบคุณครูทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมและฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ขึ้นมา ณ ที่นี้