Dusit House

ระบบบ้าน หรือ House เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนดุสิตวิทยาจัดขึ้น โดยนักเรียนทุกคนจะถูกจัดให้เป็นสมาชิกของบ้านใดบ้านหนึ่งใน 4 บ้าน ที่ตั้งชื่อตามนักคิดสำคัญของโลก ได้แก่ บ้านขงจื้อ (Confucius) บ้านพีทาโกรัส (Pythagoras) บ้านไอน์สไตน์ (Einstein) และบ้านกูว์รี (Curie) และอยู่ในบ้านนั้นจนจบจากโรงเรียน

ตลอดปีการศึกษา โรงเรียนจะจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ช่น การแข่งขันกีฬา การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมนอกหลักสูตรที่หลากหลาย ฯลฯ โดยทุกบ้านจะได้รับคะแนน หรือ House points ขึ้นอยู่กับผลการแข่งขัน และเมื่อสิ้นปีการศึกษา จะมีการสรุปคะแนนเพื่อหาบ้านที่ชนะในแต่ละปี

ระบบบ้าน หรือ House จะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนภายในโรงเรียน ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานงานร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ฝึกการเคารพในกฎกติกา ความเป็นผู้นำ และยังเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านที่ตนถนัดอีกด้วย

กิจกรรมของเรา

Dusit House พ.ย.-ธ.ค. 2565

31-12-65

Dusit House ก.ค.-ก.ย. 2565

30-09-65

Dusit House พ.ค.-มิ.ย. 2565

30-06-65

มอบรางวัล Dusit House

07-04-64

Dusit House Math Competition

02-10-63

Dusit House Sport Competition

25-09-63