รับสมัครนักเรียน

Admission

โรงเรียนดุสิตวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรการ โทร. 032-211-260 (จันทร์-ศุกร์ 7.30-17.30 น. / เสาร์ 8.30-14.30 น.)


ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เตรียมอนุบาล อายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ (นับถึง 16 พฤษภาคม ของปีที่จะเข้าเรียน)
 • อนุบาล 1 อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ (นับถึง 16 พฤษภาคม ของปีที่จะเข้าเรียน)
 • อนุบาล 2 - ประถม 6 สอบถามข้อมูลที่ฝ่ายธุรการ

หลักฐานการสมัคร

(เอกสารทุกฉบับใช้ขนาด A4 และเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ)

 • สำเนาสูติบัตร (นำตัวจริงมาแสดงด้วย) 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของบิดา และมารดา อย่างละ 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา และนักเรียน อย่างละ 2 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของบิดา มารดา และนักเรียน อย่างละ 2 ฉบับ
 • สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (กรณีย้ายมาจากโรงเรียนอื่น) 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายเห็นใบหน้าชัดเจน ขนาดใดก็ได้ 1 รูป (เฉพาะอนุบาล)

วันเวลารับสมัคร

 • จันทร์-ศุกร์ 9.00-15.00 น. / เสาร์ 9.00-12.00 น.
 • หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ
 • หากประสงค์มาสมัครนอกเวลาข้างต้น กรุณาโทรนัดหมายที่ฝ่ายธุรการ โทร. 032-211-260

*กรุณานำนักเรียนมาในวันสมัครด้วย


ค่าใช้จ่ายนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562