ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

ห้องสมุดสุพรพัฒน์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสถานที่ กฎระเบียบ และวิธีใช้ห้องสมุดอย่างถูกต้อง ฝึกทักษะการสืบค้น และส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีกับการอ่านหนังสือ