มุ่งสร้างผู้นำทางการคิด

Shaping Future Leaders

ในโลกปัจจุบันซึ่งอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2001-2100) เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดในหลายด้าน ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทำให้เกิดโลกถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และโลกไร้พรมแดนในการเชื่อมต่อระหว่างคนและระหว่างสิ่งของ อาจกล่าวได้ว่าเรากำลังอยู่ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือยุค 4.0 ที่ระบบอินเตอร์เน็ตถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย จนเกิดผลการเชื่อมโยงการผลิตทั้งฮาร์ดแวร์ (ระบบปฏิบัติการ) และซอฟต์แวร์ (ระบบการควบคุม สั่งการ) นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างฉับพลัน นี่คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ทรงพลัง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและวิกฤติสำหรับผู้ที่ปรับตัวไม่ทัน

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้เกิดความต้องการกำลังคนที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และมีคุณลักษณะที่เหนือความสามารถของเครื่องจักรกลและคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ ในการบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพื่อสร้างผลงานและนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นและแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

การสร้างเด็กให้ที่มีคุณลักษณะเหล่านี้ ไม่สามารถทำได้จากการสอนแบบท่องจำโดยมีเป้าหมายเพื่อการสอบเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกทำงานร่วมกัน และได้ลองผิดลองถูก โดยบทบาทหลักของครูต้องเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นผู้สอน (teacher) เพียงอย่างเดียว ให้กลายเป็นผู้ชี้แนะ (coach) ในกระบวนการปฏิบัติของนักเรียน


ปฏิรูปการเรียนรู้สู่โรงเรียนส่งเสริมการคิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย ระหว่างโรงเรียนดุสิตวิทยา โรงเรียนอำนวยศิลป์ และคุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนอำนวยศิลป์

ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้เข้าร่วมโครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ และ Thinking Schools International Asia (TSIA) และได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

เราเชื่อว่าการสอนให้เด็กคิด และการกระตุ้นให้เด็กเข้าใจกระบวนการคิดของตนเอง (Think about thinking) นอกจากจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในระยะยาวแล้ว ยังช่วยให้เด็กรับรู้และบรรลุถึงศักยภาพของตน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) การทำงาน และการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21


โรงเรียนส่งเสริมการคิด (Thinking School) คืออะไร?

โรงเรียนส่งเสริมการคิด (Thinking School) อาจมีได้หลายความหมาย ในที่นี้หมายถึง โรงเรียนที่ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ใช้ทักษะการคิดขั้นสูง ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการสะท้อนคิด (Reflective Thinking) โดยให้ความสำคัญที่กระบวนการคิดและการปฏิบัติมากกว่าเนื้อหาความรู้เพียงอย่างเดียว นักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมการคิดจะได้รับการฝึกให้คิดผ่านกระบวนการเดี่ยวและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยใช้กลยุทธ์และเครื่องมือส่งเสริมการคิด (Thinking Tools) ต่าง ๆ ของ TSIA ที่ประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการโรงเรียนส่งเสริมการคิด (Thinking School) ได้ที่เมนู กิจกรรมเด่น > โรงเรียนส่งเสริมการคิด (Thinking School)