สัปดาห์ห้องสมุดและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562

ห้องสมุดสุพรพัฒน์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562  โดยบูรณาการกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เข้ากับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ ด้วยกระบวนการค้นคว้า การอ่าน การตรวจสอบข้อมูล และการทดลอง  ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Open Book & Open The Science World"  ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

2. กิจกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์การทดลอง  ประกอบด้วยฐานต่าง ๆ จำนวน 5 ฐาน

ฐานที่ 1 ตามล่าไข่ไดโนเสาร์

ฐานที่ 2 ดอกไม้เปลี่ยนสี  

ฐานที่ 3 คอปเตอร์กระดาษ

ฐานที่ 4 แมลงปอกระดาษ

ฐานที่ 5 ความหนาแน่น

3. กิจกรรมการแข่งขันเรียนรู้ สนุกคิด กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 สาระ  

4. กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรมไทย

5. กิจกรรมการแข่งขันเกมแฟนพันธ์แท้ รอบรู้เรื่องเมืองไทย

6. กิจกรรม Book Talk ตลาดนัดหนังสือมือสอง

7. กิจกรรม Library Bingo