ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2561

  • รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน (ลำดับที่ 2 ของประเทศ)

  • รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ (ลำดับที่ 4-10 ของประเทศ)

  • รางวัลผ่านเกณฑ์ (ลำดับที่ 51-100 ของประเทศ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ ผลการแข่งขันมีนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยาได้รับรางวัลดังนี้

ระดับชั้น ป.4-ป.6

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน (ลำดับที่ 2 ของประเทศ) ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เหรียญรางวัลเหรียญเงิน และเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงปาลิตา หอมจันทร์ดี ป.6

รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ (ลำดับที่ 4-10 ของประเทศ) ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ และเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงสุพิชญา แซ่ลี้ ป.6

เข้าร่วมแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ได้รับเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงปณิดา ใจมั่น ป.6

รางวัลครูผู้สอนที่นักเรียนได้เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ ได้รับเหรียญที่ระลึกและเกียรติบัตร

  • ครูปราณี วรสุทธิ์พิศาล

ระดับชั้น ป.1-ป.3

รางวัลผ่านเกณฑ์ (ลำดับที่ 51-100 ของประเทศ) ได้รับเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงพัฒน์นรี เรืองคุณาวัฒน์ ป.3

เข้าร่วมแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ได้รับเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงชฎาพร แป้นแก้ว ป.3

  • เด็กหญิงวิมพ์สิริ จันทร์โท ป.3

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูสุพิน เต็มปรีชา


ทางโรงเรียนขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนทุกคนที่เข้าแข่งขัน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกท่าน ที่มุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนจนประสบความสำเร็จ โดยครั้งนี้ถือเป็นผลงานความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี รวมทั้งรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน (ลำดับที่ 2 ของประเทศ) ที่ได้รับในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาเช่นกัน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากลิงค์ด้านล่างของหน้า)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2560

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน (ลำดับที่ 2 ของประเทศ)

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2559

รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ)

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2558

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง (ลำดับที่ 3 ของประเทศ)

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2557

รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 6 ของประเทศ)