ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2559

  • รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ) จำนวน 3 คน

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์และพระราชวิจิตรปฏิภาณ ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ ผลการแข่งขันมีนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยาได้รับรางวัลดังนี้

ระดับชั้น ป.4-ป.6

รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ) ได้รับทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท เหรียญรางวัลชมเชย และเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงจิดาภา ปูรณวัฒนกุล ป.6

  • เด็กหญิงธนพร วุฒิพานิช ป.6

  • เด็กหญิงธมลวรรณ ตีรถะ ป.6

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูปราณี วรสุทธิ์พิศาล

ระดับชั้น ป.1-ป.3

เข้าร่วมแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ได้รับเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงพิชชานันท์ กล้าหาญ ป.3

  • เด็กหญิงมีนา ฮวยแหยม ป.3

  • เด็กชายศักดิ์ดา ใจมั่น ป.3

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูวาสนา วรสุทธิ์พิศาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2558

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง (ลำดับที่ 3 ของประเทศ)

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2557

รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 6 ของประเทศ)