รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ) ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2559

รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ)

เด็กหญิงจิดาภา ปูรณวัฒนกุล

เด็กหญิงธนพร วุฒิพานิช

เด็กหญิงธมลวรรณ ตีรถะ

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์และพระราชวิจิตรปฏิภาณ ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ ผลการแข่งขันมีนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยาได้รับรางวัลดังนี้

ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)

รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ) ได้รับทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท เหรียญรางวัลชมเชย และเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงจิดาภา ปูรณวัฒนกุล ป.6
  • เด็กหญิงธนพร วุฒิพานิช ป.6
  • เด็กหญิงธมลวรรณ ตีรถะ ป.6

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูปราณี วรสุทธิ์พิศาล

ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)

เข้าร่วมแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ได้รับเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงพิชชานันท์ กล้าหาญ ป.3
  • เด็กหญิงมีนา ฮวยแหยม ป.3
  • เด็กชายศักดิ์ดา ใจมั่น ป.3

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูวาสนา วรสุทธิ์พิศาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2558

รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 6 ของประเทศ) ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2557