รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2560

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน (ลำดับที่ 2 ของประเทศ)

เด็กหญิงมินท์ธิตา วิทยะประเสริฐ

รางวัลชมเชยลำดับที่ 11-50 ของประเทศ

เด็กชายศุภโชค สวัสดิ์รักษา

เด็กหญิงสุปรียา เสมทับ

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ ผลการแข่งขันมีนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยาได้รับรางวัลดังนี้

ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน (ลำดับที่ 2 ของประเทศ) ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เหรียญรางวัลเหรียญเงิน และเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงมินท์ธิตา วิทยะประเสริฐ ป.6

รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ) ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท เหรียญรางวัลชมเชยและเกียรติบัตร

  • เด็กชายศุภโชค สวัสดิ์รักษา ป.6

เข้าร่วมแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ได้รับเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงรสิกา อุดมผล ป.6

รางวัลครูผู้สอนที่นักเรียนได้เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ ได้รับเหรียญที่ระลึกและเกียรติบัตร

  • ครูปราณี วรสุทธิ์พิศาล

ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)

รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ) ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท เหรียญรางวัลชมเชยและเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงสุปรียา เสมทับ ป.3

เข้าร่วมแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ได้รับเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงณัฐณิชา มุลมูล ป.3
  • เด็กหญิงณัฐสุดา จรรยา ป.3

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูสุพิน เต็มปรีชา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 11-50) ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2559

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2558

รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 6 ของประเทศ) ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2557