ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2560

  • รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน (ลำดับที่ 2 ของประเทศ)

  • รางวัลชมเชยลำดับที่ 11-50 ของประเทศ

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ ผลการแข่งขันมีนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยาได้รับรางวัลดังนี้

ระดับชั้น ป.4-ป.6

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน (ลำดับที่ 2 ของประเทศ) ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เหรียญรางวัลเหรียญเงิน และเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงมินท์ธิตา วิทยะประเสริฐ ป.6

รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ) ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท เหรียญรางวัลชมเชยและเกียรติบัตร

  • เด็กชายศุภโชค สวัสดิ์รักษา ป.6

เข้าร่วมแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ได้รับเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงรสิกา อุดมผล ป.6

รางวัลครูผู้สอนที่นักเรียนได้เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ ได้รับเหรียญที่ระลึกและเกียรติบัตร

  • ครูปราณี วรสุทธิ์พิศาล

ระดับชั้น ป.1-ป.3

รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ) ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท เหรียญรางวัลชมเชยและเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงสุปรียา เสมทับ ป.3

เข้าร่วมแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ได้รับเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงณัฐณิชา มุลมูล ป.3

  • เด็กหญิงณัฐสุดา จรรยา ป.3

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูสุพิน เต็มปรีชา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2559

รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ)

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2558

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง (ลำดับที่ 3 ของประเทศ)

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2557

รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 6 ของประเทศ)