รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 6 ของประเทศ) ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2557

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2557

รางวัลชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ (ลำดับที่ 6 ของประเทศ)

เด็กหญิงธนัชชา สุนทรสารทูล

รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ)

เด็กชายพศุตม์ เพียวประเสริฐ

เด็กหญิงโชติกา กัณหา

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 1,658 คน จากโรงเรียนระดับประถมศึกษา 552 โรงเรียนจากทั่วประเทศ ผลการแข่งขันมีนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยาได้รับรางวัลดังนี้

ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)

รางวัลชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ (ลำดับที่ 6 ของประเทศ) ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ และเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงธนัชชา สุนทรสารทูล ป.6

รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ) ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท เหรียญรางวัลชมเชย และเกียรติบัตร

  • เด็กชายพศุตม์ เพียวประเสริฐ ป.6

เข้าร่วมแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ได้รับเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงบัณฑิตา ทวีพงษ์ ป.6

รางวัลครูผู้สอนที่นักเรียนได้เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ ได้รับเหรียญที่ระลึกและเกียรติบัตร

  • ครูปราณี วรสุทธิ์พิศาล

ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)

รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ) ได้รับทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท เหรียญรางวัลชมเชยและเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงโชติกา กัณหา ป.3

เข้าร่วมแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ได้รับเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงกัญญาพัชร เสนคราม ป.3
  • เด็กชายนิติพนธ์ สุดรัตน์ ป.3

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูวาสนา วรสุทธิ์พิศาล, ครูอำนวย ปานดารา