ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2558

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2558

  • รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง (ลำดับที่ 3 ของประเทศ)

  • รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ) ระดับชั้น ป.4-ป.6

  • รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ) ระดับชั้น ป.1-ป.3

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์และพระราชวิจิตรปฏิภาณ ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ ผลการแข่งขันมีนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยาได้รับรางวัลดังนี้

ระดับชั้น ป.4-ป.6

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง (ลำดับที่ 3 ของประเทศ) ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เหรียญรางวัลเหรียญเงิน และเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงณัฐวรา โตอ่อน ป.6

รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ) ได้รับทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท เหรียญรางวัลชมเชย และเกียรติบัตร

  • เด็กชายศุภกฤต โชคถาวร ป.6

เข้าร่วมแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ได้รับเกียรติบัตร

  • เด็กชายวิศรุต พีรชัยเดโช ป.6

รางวัลครูผู้สอนที่นักเรียนได้เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ ได้รับเหรียญที่ระลึกและเกียรติบัตร

  • ครูปราณี วรสุทธิ์พิศาล

ระดับชั้น ป.1-ป.3

รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 11-50 ของประเทศ) ได้รับทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท เหรียญรางวัลชมเชย และเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงปาลิตา หอมจันทร์ดี ป.3

เข้าร่วมแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ได้รับเกียรติบัตร

  • เด็กหญิงรัฏฐณิญาว์ นำโชคชัยเจริญกุล ป.3

  • เด็กหญิงนฤมณา ถาวงราม ป.3

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูวาสนา วรสุทธิ์พิศาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2557

รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 6 ของประเทศ)