Sports Day ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดกิจกรรม Sports Day ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนดุสิตวิทยา เพื่อให้นักเรียนได้มีพัฒนาทางด้านร่างกาย และได้ตระหนักถึงความสำคัญของการการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างพลานามัย และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของนักเรียน รวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬาตามกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ทางโรงเรียนดุสิตวิทยา จึงจัดให้มีการแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย คณะบ้าน 4 บ้าน คือ บ้านขงจื๋อ บ้านพีทาโกรัส บ้านกรูรีว์ และบ้านไอน์สไตล์ กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน 8 ชนิดกีฬา คือ ชักเย่อ ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส แชร์บอล ฟุตบอล กรีฑา เกม ROV และ ยืนกระโดดไกล นอกจากนั้นยังจัดให้มีการเดินขบวนพาเหรดและกองเชียร์ ของแต่ละบ้านที่มีความสวยงามและน่าประทับใจ