โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนดุสิตวิทยาจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  เพื่อส่งเสริมเด็กๆ ได้รู้จักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ฝึกทักษะการคิดขั้นสูง การค้นคว้า สังเกต และลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง  โดยครูประจำฐานได้ตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ ได้คิด สังเกต ตั้งสมมติฐาน สรุปผลการทดลองแบบง่ายๆ ร่วมกัน และสะท้อนคิด (Reflect) สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม   นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เด็กๆ ไปถ่ายทอดประสบการณ์กับครอบครัว ซึ่งในบางครอบครัวได้มีการทดลองร่วมกันอีกครั้ง  เกิดเป็นความประทับใจและสร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2564

02-03-65

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2563

02-03-64

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2562

11-09-62

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2561

12-09-61