โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2562

คณะครูระดับอนุบาลได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบฐานการเรียนรู้ จำนวน 15 ฐาน โดยได้รับความกรุณาจากผู้ปกครองนักเรียนหลายท่านมาร่วมเป็นวิทยากรประจำฐานต่าง ๆ นอกจากเด็ก ๆ ได้รับความเพลิดเพลินจากการชมการสาธิตการทดลอง และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองแล้ว ยังได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผ่านการตอบคำถามและการคาดเดาผลลัพธ์ รวมทั้งฝึกการคิดสร้างสรรค์จากการตั้งคำถามที่ต่อยอดจากการทดลองอีกด้วย