ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 คณะครูได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  ประกอบด้วยกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ดาราศาสตร์และอวกาศ วิทยาศาสตร์แสนสนุก พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย โลกของสิ่งมีชีวิต เทคโนโลยีอวกาศกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  รวมทั้งเข้าชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์   นอกจากนักเรียนจะได้รับความประทับใจจากเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงแล้ว  ยังได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ และปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

27-11-62

ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

28-11-61