ผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 กับผลสำเร็จจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

  • รางวัลเหรียญทองแดง (คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 50-59)

  • นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ 1 คน

ตามที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนดุสิตวิทยา สรุปผลการทดสอบได้ดังนี้

 • คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน รวม 4 วิชา เท่ากับร้อยละ 53.66 อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ตั้งแต่ร้อยละ 50.00 ถึง 59.99)

 • คะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชา ได้แก่ ภาษาไทย 64.42% คณิตศาสตร์ 44.24% วิทยาศาสตร์ 50.85% และภาษาอังกฤษ 55.13%

 • คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ และคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนทั่วประเทศ

 • นักเรียนที่ได้คะแนนเต็มร้อยละ 100 ในวิชาภาษาอังกฤษ

   • เด็กชายปวริศร พรหมชั้นดี

 • จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ "ดีเยี่ยม" ของ สทศ.

   • ภาษาอังกฤษ จำนวน 19 คน

   • ภาษาไทย จำนวน 9 คน

   • คณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน

   • วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

รางวัลเหรียญเงิน สมัยที่ 4 และนักเรียนที่ได้คะแนนคณิต/อังกฤษเต็ม 100 จำนวน 8 คน