ผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 กับผลสำเร็จจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

  • รางวัลเหรียญเงิน (คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 60-69) สมัยที่ 4
  • นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน - คณิตศาสตร์ 7 คน และภาษาอังกฤษ 1 คน

ตามที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนดุสิตวิทยา สรุปผลการทดสอบได้ดังนี้

 • คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน รวม 4 วิชา เท่ากับร้อยละ 63.53 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 มากถึงร้อยละ 6.83
 • คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน รวม 4 วิชา อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ตั้งแต่ร้อยละ 60.00 ถึง 69.99) โดยนับเป็นรางวัลเหรียญเงินครั้งที่ 4 หลังจากที่เคยได้รางวัลนี้เมื่อปีการศึกษา 2555, 2557 และ 2558
 • นับเป็นการได้รับเหรียญเงินเป็นสมัยที่ 4 (ปีการศึกษา 2555, 2557, 2558 และ 2561)
 • คะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชา ได้แก่ ภาษาไทย 72.37% คณิตศาสตร์ 60.20% วิทยาศาสตร์ 54.43% และภาษาอังกฤษ 67.11% เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ในทุกวิชา
 • คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ และคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนทั่วประเทศ
 • จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มร้อยละ 100 ในแต่ละวิชา
   • คณิตศาสตร์ จำนวน 7 คน
   • ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน
 • จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป
   • คณิตศาสตร์ จำนวน 18 คน
   • ภาษาอังกฤษ จำนวน 19 คน
   • ภาษาไทย จำนวน 5 คน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561