Teacher Outting 2024

เมื่อวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2567 ทางโรงเรียนดุสิตวิทยา ได้จัดกิจกรรม teacher Outting ให้กับครูทุกท่าน ณ โรงแรมเทมส์ วัลลีย์ เขาใหญ่ (Thames Valley Khao Yai Hotel) และได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนปัญญาประทีป อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 - 11.30 น. และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน แนวทางการจัดกิจกรรม และแผนการรับมือกับปัญหาต่างๆให้แก่สถานศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อไป