กิจกรรม House Day 

พฤศภาคม - กรกฎาคม 2567

ในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม ทางโรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดกิจกรรมต่างๆในระดับประถมมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ กิจกรรมทักษะการคิดคำนวณผลการแข่งขันที่1บ้านขงจื้อ กิจกรรมสำนวนสุภาษิต ผลการแข่งขันที่1บ้านขงจื้อ กิจกรรมชักเย่อชาย ผลการแข่งขันที่1บ้านขงจื้อ กิจกรรมชักเย่อหญิงผลการแข่งขันที่1บ้านกูว์รี กิจกรรมสิ่งมีชีวิตผลการแข่งขันที่1บ้านไอน์สไตน์ กิจกรรมยิงบอลชาย ผลการแข่งขันที่1บ้านไอน์สไตน์ ระดับอนุบาลมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมโยนห่วง ผลการแข่งขันที่1บ้านขงจื้อ กิจกรรมชักเย่อ ผลการแข่งขันที่1บ้านขงจื้อ กิจกรรมโยนถุงทราย ผลการแข่งขันที่1บ้านไอน์สไตน์และบ้านพีทาโกรัส ทั้งนี้จากการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำและการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆส่งเสริมการเป็นผู้นำและฝึกให้ผู้เรียนเคารพกฎ กติกาและเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน