กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนดุสิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านยาเสพติดที่เป็นบ่อทำลายเยาวชนและประเทศชาติ โดยคณะครูได้ร่วมใจสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชา”โดยมีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ กิจกรรมกายบริหารต้านยาเสพติด การประกวดวาดภาพและระบายสี