พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เพื่อเป็นการประกาศตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา ในทั้งนี้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันและดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ