ผลการประเมินคุณภาพ (NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 สำนักงาานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนดุสิตวิทยามีผลการประเมินคุณภาพ ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และมีนักเรียนที่ได้คะแนนการประเมินคุณภาพวิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน ได้แก่