การประชุมวิชาการ

Thailand Thinking Schools Conference 2024


เมื่อวันที่ 30 เมษายนถึงวันที่ 1 เมษายน 2567 โรงเรียนได้จัดให้คณะครูเข้าร่วมอบรมการประชุมวิชาการ Thailand Thinking Schools Conference 2024 “Visble Thinking Routines” โดยอบรมผ่าน Conference ZOOM Meeting เพื่อเป็นการพัฒนาคุณครูของเราให้มีศักยภาพอย่างเต็มที่ในการนำความรู้มาใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตร  Thinking Schools  ของทางโรงเรียน