Thailand Thinking School Conference 2023

เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2566 คณะครูโรงเรียนดุสิตวิทยาได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา Thailand Thinking School Conference 2023 ภายใต้ธีม "Metacognition"  ซึ่งการประชุมสัมมนานี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3  เพื่อให้ครูได้รับการทบทวนความรู้ เพิ่มพูนทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน  จัดขึ้นโดยโรงเรียนอำนวยศิลป์ ร่วมกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชียแล้ว จำนวน 7 โรงเรียน จากภูมิภาคต่างๆ