การทดสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566

ในวันที่ 3 กันยายน 2566 นักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยาได้สอบประเมิน  โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566 นักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบประเมินจะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งในการทดสอบประเมินในครั้งนี้ มีนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยทางวิชาวิทยาศาสตร์ คือ เด็กหญิงชญาภา  กลิ่นจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนดุสิตวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้