Team Dusit พฤษภาคม-มิถุนายน 2566


ในภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม Team Dusit ออกกำลังกายขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคคลากรได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีความรักใคร่กลมเกลียวในหมู่คณะ โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 และครั้งที่ 4 ในวันที่ 22 กันยายน 2566