Fun Find Focus ระดับปฐมวัย

วันที่ 5 มกราคม 2567 ทางโรงเรียนดุสิตวิทยาในระดับชั้นอนุบาลได้จัดกิจกรรม Fun Find Focus เป็นกิจกรรมที่เด็กๆได้เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  ในปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมในหัวข้อ “อาชีพในฝัน” ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพมาให้ความรู้และให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริง อาทิ อาชีนักโบราณคดี  ขายของออนไลน์  ไกด์นำเที่ยว  ช่างเสียงกองถ่าย  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ขายสุนัขพันธุ์ต่าง  เด็กๆสนุกสนานกับการเรียนรู้ในกิจกรรมมาก  เด็กๆได้ร่วมตอบคำถาม กล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะส่งผลให้เด็กว่าตนเองชอบในสิ่งใด  เพื่อให้เด็กๆมีการวางแผนที่จะเรียนรู้  มีพื้นฐานทักษะชีวิตในลำดับต่อไป  และเห็นคุณค่าความสำคัญของแต่ละอาชีพ