Dusit Team ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ในภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม Team Dusit ออกกำลังกายขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคคลากรได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีความรักใคร่กลมเกลียวในหมู่คณะ โดยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 18 มกราคม 2567 และครั้งที่ 4 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567