กิจกรรม Dusit House สิงหาคม - กันยายน 2566

ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนที่ผ่านมา โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดกิจกรรม House Day ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ Sports Competition 

ทั้งนี้จากการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำและการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน และฝึกให้ผู้เรียนเคารพกฏ กติกา และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน