กิจกรรม Dusit House พฤษภาคม - มิถุนายน 2566

ในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมา โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดกิจกรรม House Day ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ Sports Competition, Math Competition, Thai Language Competition, Science Competition, English Competition และ Social Studies & History Competition

โดยในระดับอนุบาลมีการจัดกิจกรรมโยนบอลและยิงบอล ส่วนระดับประถมศึกษามีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ การตอบปัญหาวิชาภาษาไทย เรื่องสำนวนสุภาษิต วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสิ่งมีชีวิตรอบตัว และวิชาสังคมศึกษาเรื่องพุทธประวัติ  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปลูกฝังความเป็นผู้นำและการพัฒนาตนเอง