Dusit Art & Music Showcase ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 19-26 กันยายน 2566 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดกิจกรรม Dusit Art & Music Showcase 2023 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก อีกทั้งฝึกฝนให้ทำงานเป็นทีม และปลูกฝังความสามัคคี   กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละชั้นเรียนได้จัดการแสดงของตน โดยมีครูประจำชั้นให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการแสดงแต่ละชุด

ในปีการศึกษา 2566 นี้ ทางโรงเรียนแบ่งการแสดงออกเป็น 6 วัน ดังนี้ 

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ปกครอง อีกทั้งได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรมในอนาคต