DSW Student Exhibition 2024

เมื่อวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 ทางโรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ในกิจกรรม DSW Student Exhibition 2024 ภายใต้หัวข้อ “Inspire & Innovate: A Creative Learning” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานของครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษา การสาธิตการสร้างผลงาน เกมการศึกษา และการแสดงความสามารถทางด้านต่างๆ ของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ จนนำมาสู่ความสำเร็จ พร้อมทั้งให้ครูและนักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงานและนำไปสู่การพัฒนาตนเอง

นิทรรศการ DSW Student Exhibition 2024 ในครั้งนี้ จัดขึ้นทั้งในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โดยในระดับปฐมวัย ได้จัดแสดงผลงานนักเรียนที่คัดเลือกจากการจัดประสบการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดปีการศึกษา อีกทั้งมีการจัดนำเสนอโครงงานที่สอดคล้องกับ 17 เป้าหมาย (SDGs) และในระดับประถมศึกษาได้จัดนิทรรศการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ

ในการนี้ ทางโรงเรียนดุสิตวิทยายังได้รับเกียรติจากท่านศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ว่าที่ร้อยตรี ดร. สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ท่านรองศึกษาธิการ นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม ท่านศึกษานิเทศก์ และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าชมนิทรรศการ DSW Student Exhibition 2024 ประจำปีการศึกษา 2566 อีกด้วย