โครงการ PLC พฤศจิกายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมชุมชนเรียนรู้เพื่อวิชาชีพ (Professional Learning Community หรือ PLC) โดยให้ครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูปฐมวัย และผู้บริหาร ร่วมกันประชุมทุกสัปดาห์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทาง Thinking School อีกทั้งระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและเป้าหมายหลักของการดำเนินงาน