กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ขึ้น โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 คน สมัครเข้าคัดเลือกเป็นประธานนักเรียน จากการลงคะแนนเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำให้เด็กหญิงลวิตรา ลักคนาโชค นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับคะแนนเสียงมากถึง 451 คะแนน จากผู้ลงคะแนนเสียง 854 คน โดยมีเด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดวงเดช ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 2  ด้วยคะแนน 136 คะแนน   เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่ลี้ ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 3 ด้วยคะแนน 122 คะแนน และเด็กหญิงปริญปวีญ์  ประทาน ได้คะแนนเสียง 116 คะแนนตามลำดับ