เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยมีคณะครูระดับประถมศึกษาและระดับอนุบาลร่วมกันจัดฐานกิจกรรมตลอดเส้นทางภายในและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียนดุสิตวิทยา  โดยมีฐานกิจกรรมต่างๆ ตามเส้นทาง เช่น ฐานอำพรางตัว ฐานลองลิ้มชิมรส ฐานสังเกตจดจำ ฐานรับรู้สัมผัส เป็นต้น  กิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีนิสัยช่างสังเกตจดจำ รู้จักฟัง มีความซื่อสัตย์ อดทน และสามารถพึ่งตนเองได้แล้ว  นักเรียนยังได้รับความสนุกสนานและปลูกฝังความสามัคคีอีกด้วย