อบรม Let's Sing, Play, Move and Create

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 คุณครูระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้มีโอกาสได้อบรมเกี่ยวกับกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวในแนวทางของ ออร์ฟ ชูลแวร์ค “Let's Sing, Play, Move and Create” โดย Ms. Lavina Chong วิทยากรจากประเทศสิงคโปร์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีสำหรับเด็กเล็ก เป็นกิจกรรมที่สนุก ฝึกสมาธิ เกิดความคิดสร้างสรรค์และได้ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตาม อีกทั้งยังสามารถเป็นแนวทางการสอนวิชาดนตรีที่คุณครูสามารถนำไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆในชั้นเรียนได้อย่างสร้างสรรค์อีกด้วย