อบรม Get Ready for the Future of Education โดย True Click Life

เมื่อวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2566 ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภาเษก กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “GET READY FOR THE FUTURE OF EDUCATION” อนาคตแห่งการศึกษายุคใหม่โรงเรียนเอกชน และเตรียมความพร้อมในการสอนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566