อบรมโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางสาวยุรนันท์  พลายละหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นางสาวรจนา  จันทร์โชติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ในการนี้ ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในการเปิดอบรมและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) และการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา วิทยากรโดย ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะ ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาการภาค 3