อบรมขยายผลกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมอบรมขยายผลค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ให้กับคณะครูเพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรมไปจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง