สรุปกิจกรรม House Day ปีการศึกษา 2566

ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโรงเรียนดุสิตวิทยาจัดกิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ ผลการแข่งขันที่1บ้านกูว์รี คะแนน 24 คะแนน ที่2 บ้านขงจื้อ คะแนน 21คะแนน  ที่3 บ้านพีทาโกรัส  คะแนน 20คะแนน  ที่4 บ้านไอน์สไตน์ คะแนน 19คะแนน กิจกรรมแข่งขันเชาว์นปัญญาทางคณิตศาสตร์   ที่1 บ้านกูว์รีคะแนน 25คะแนน  ที่2บ้านขงจื้อ คะแนน 24คะแนน  ที่3บ้านพีทาโกรัส 23คะแนน  ที่4บ้านไอน์สไตน์ คะแนน 20 คะแนน กิจกรรมเรื่องประโยค ผลการแข่งขันที่1 ขงจื้อคะแนน 28 คะแนน ที่2บ้านไอน์สไตน์ คะแนน26คะแนนที่3บ้านกูว์รี คะแนน24คะแนน ที่4บ้านพีทาโกรัส คะแนน 22 คะแนน กิจกรรมโลกและดวงดาว ผลการแข่งขัน  ที่1บ้านขงจื้อคะแนน 26 คะแนน   ที่2บ้านกูว์รี   คะแนน22  คะแนน   ที่3 บ้านพีทาโกรัส   คะแนน 21 คะแนน ที่4 บ้านไอน์สไตน์ คะแนน20คะแนน  กิจกรรมRiddleผลการแข่งขัน  ที่1 บ้านขงจื้อ คะแนน 371 คะแนน  ที่2 บ้านกูว์รี คะแนน356คะแนน  ที่3 บ้านไอน์ไตน์คะแนน  355 คะแนน  ที่4บ้านพีทาโกรัส คะแนน323คะแนน   กิจกรรมสังคม  เรื่องภูมิศาตร์ไทย   ผลการแข่งขัน  ที่1 บ้านกูว์รี คะแนน5คะแนน   ที่2 บ้านพีทาโกรัส คะแนน4 คะแนน บ้านไอน์สไตน์  คะแนน 4 คะแนน  ที่ 3  บ้านขงจื้อ คะแนน3คะแนน กิจกรรมเรือบก (อนุบาล ) ผลการแข่งขันที่1บ้านกูว์รี  บ้านขงจื้อ บ้านพีทาโกรัส บ้านไอน์สไตน์ คะแนน5คะแนน 

ตลอดปีการศึกษา2566 โครงการDUSIT HOUSEได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกของบ้านและเข้าร่วมการแข่งขัน เคารพในกฎ กติกา เป็นส่วนหนึ่งของบ้านเสริมสร้างความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกันรู้จักช่วยเหลือกันมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบ้าน  ผลคะแนนในกิจกรรมDUSIT HOUSE CHAMPIONSHIP   ปี2566  ดังนี้   ที่1  บ้านกูว์รี บ้านขงจื้อ คะแนน  398 คะแนน  ที่2บ้านไอน์สไตน์   คะแนน 394 คะแนน  ที่3 บ้านพีทาโกรัส คะแนน 369 คะแนน ขอแสดงความยินดีทั้ง4บ้านด้วยค่ะ