สัปดาห์วิทยาศาสตร์และห้องสมุด ปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องสมุดสุพรพัฒน์  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และห้องสมุด ระหว่างวันที่ 18-25 สิงหาคม 2566 ภายใต้ห้วข้องาน Science, Math, Technology & Library Week ปีการศึกษา 2566  ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาคำตอบด้วยตนเอง กระบวนการอ่าน การคิด และการศึกษาค้นคว้า ทดลอง และลงมือปฏิบัติ   อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และห้องสมุด ปีการศึกษา 2566 มีดังนี้


กิจกรรมวิทยาศาสตร์


กิจกรรมคณิตศาสตร์


กิจกรรมห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน