วันนวมินทรมหาราช พุทธศักราช 2566

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2566  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดุสิตวิทยา ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี