16 มกราคม “วันครู”

วันที่ 16 มกราคม 2567 คณะครูโรงเรียนดุสิตวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันครู ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เพื่อน้อมรำลึก แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู ก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงามต่อวิชาชีพครู โดยโรงเรียนดุสิตวิทยามีครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1.คุณครูยุรนันท์  พลายละหาร  รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น

2.ครูวิระยา รวิโสภิตยิ่ง  รางวัลครูดีเด่นระดับปฐมวัย

3.ครูบุญสม  หล่อมหัทธนะกุล รางวัลครูดีเด่นระดับประถมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูด้วยนะคะ